HANLI REGÜLATÖRÜ VE HES REVİZE PROJESİ ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ KARARINİN İPTALİ DAVASI BASIN AÇIKLAMASI 
Çok Değerli Şavşatlılar ve Şavşat Dostları,
11 Ekim 2018 tarihinde yine burada bir basın açıklaması gerçekleştirilmiş ve AKYURT ENERJİ ÜRETİM A.Ş. tarafından Hanlı ve Kireçli köyleri sınırları içinde yapmayı planladığı ve 28 köyü ilgilendiren Hanlı Regülatörü ve 1-2 HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde dava açtığımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı açıklamıştık.
20’si Şavşat, 8’i Ardanuç ilçesine bağlı toplam 28 köyün kadim su haklarını çok yakından ilgilendirilen ve vadi köylerinin temsilcilerinin yoğun katılımı ile Rize İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız 2018/682 E.,
2020/314 K. sayılı dosya ve 2019/60 E., 2010/315 K. sayılı dosyalar sonuçlanmış, Şavşat ve Ardanuç  halkı lehine karar verilmiştir.
2 yıl süren dava sürecinde Şavşat ve Ardanuç halkı, Büyükşehirlerde ikamet eden gurbetçileri, ikinci memleketimizdeki yerel yöneticilerimiz ve komşularımız bizlere ciddi destek sundu. Çünkü ülkemizde her geçen gün doğa talanı sürerken her yerden yükselen çığlıklar, bugün sana yarın bana, biçiminde hızla
yayılmaya başladı. İnsan olan hiç kimse bu talana, kıyıma, kırıma sessiz kalamazdı ve öyle de oldu. O nedenle bir kez de bu vesileyle bizimle dayanışma gösteren her çevreden siyasal yaklaşım sahibi
dayanışmacılara O köyler adına Federasyon olarak teşekkürü borç biliyoruz.
Rize İdare Mahkemesin’deki dosyanın tüm süreçleri tamamlanmış karar beklenmekte iken, sonucu beklemeden hızarlarla, grayderlerle ormana giren ve HES Şirketi adına hareket eden eski vali (sicil kayıtlarında şirket ortağı olarak oğlunun ismi yer almaktadır), tüm köylerden insanların HES sahasına
geliş tartışması ve eylem yapması üzerine ve Sayın Vekil Uğur Bayraktutan’ın da müdahale etmesiyle alanı terketmiştir. Şavşat’ta Kaymakamlık, Artvin’de Valilik yapmış bu şahıs mahkeme kararına ihtiyaç
duymamış, bunu da mahkemece verilmiş bir Yürütmeyi Durdurma kararı olmamasıyla açıklayabilmiştir. İşte üst düzey kamu yöneticisinin hukuka bakışı budur. Hukuksa; YD kararı vermeyerek HES’in yapılıp bitirilmesine adeta imkan veren bir garabet olarak ortadadır!
Değerli Basın Emekçileri,
Halkın lehine sonuçlanan bu dava sürerken, bu kez HES Şirketi, projenin kurulum gücünün 10 MWg altında olmasına dayanarak ve projede çok küçük bir revizyon yaparak “ÇED Gerekli Değildir” kararı
almıştır. Hanlı Regülatörü ve HES Revize Projesi olarak adlandırılan bu proje için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde 11.11.2020 tarihinde tarafımızca ilgili köyler adına yeniden dava açılmıştır.
Bu yöntemin, hukuku dolanmak olduğu, mahkeme kararını da işlevsiz kılma sonucunu doğurduğu aşikardır. Hukukta yeniden reformun konuşulduğu bu günlerde, hukukun böylesine basit bir yolla yok sayılması, yargı erkine de güven kaybettiren dramatik bir tablodur. 2 yıl dava sürsün, keşifler yapılsın,
bilirkişi raporları hazırlansın ve Mahkeme karar versin ama aynı proje için yeniden aynı yargı kurumu önüne çıkılsın. Üstelik dosya içeriğinde saptanan eksik, yanlış ve aykırılıklarda zerrece bir düzeltme de
yapılmadan. Böyle bir hukuk yaklaşımı ile reform yapılamaz. Önce hukukun üstünlüğünün bütün ilkeleriyle ve zihniyet olarak hayata geçirilmesi gerekir. Aynı proje için verilmiş ÇED Olumlu kararını iptal eden
Mahkeme kararından iptal gerekçelerinden sadece bir bölümüne değineceğiz:
“Bu durumda Hanlı Deresinin çanak şeklindeki morfolojik yapısının proje genelinde dar ama değişken ıslak çevreler oluşturduğu dikkate alınmaksızın sabit kabul ve verilerle hazırlanan can suyu (çevresel akış) hesaplama yönteminin 1,85 ‘lik ıslak çevre için uygun olsa da söz konusu derenin kritik yatak
genişliğine sahip kesitlerinde çevresel sorunlar oluşturacağının açık olduğu, Hanlı Deresinde yaşayan balıkların cins ve boyutlarına dair bir çalışma ve tespit yapılmadan Hanlı I ve II Regülatörleri için
hazırlanan balık geçitlerinin plan ve boy kesitlerinin tip proje olmaktan öte bir anlam ifade etmediği, ülkemizin en yoğun ve verimli ormanlık alanlarından birinde bulunan söz konusu yöreye ilişkin Türkiye
ortalamasına göre alınmış değerlerle oluşturulan bir modelleme üzerinden kesilecek ağaç sayısının belirlenemeyeceği, ayrıca arazi eğiminden kaynaklı erozyon tehlikesi, dere taşkın debisinin şantiye
sahasına etkisi, dere morfolojinin bozulması, yüzey ve yer altı suları, toz oluşumu ve gürültü miktarı, kadim su kullanım hakları ve kümülatif etki değerlendirmesi hususlarında ihtiva ettiği taahhütleri ve tespitleri alanı temsilden uzak ve yetersiz olduğu anlaşılan ÇED Raporu esas alınmak suretiyle tesis
edilen Artvin İli Şavşat İlçesi Hanlı Köyü sınırları içerisinde bulunan Arpalı Deresi üzerinde müdahil şirket tarafından yapımı planlanan ‘Hanlı Regülatörü ve HES’ projesi ile ilgili olarak verilen “ÇED Olumlu” kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”
Proje ile ilgili olarak Mahkeme kararıyla hukuka ve mevzuata aykırılık kararı verilmiş iken ve Mahkeme kararında belirtilen aykırılıklar ortada dururken, aynı coğrafyada, aynı derede, aynı ekosistemde ve yine
28 köyün kadim su kullanım hakkı hesaplanmadan hazırlanmış proje sırf 10 MWg altında olduğu için hukuka ve mevzuata uygun hale mi gelecek?
Doğa için hukukta reform, dünya incisi Şavşat’ı, Artvin’i talan eden mantığı söküp atmaktır.
Bu dava doğanın, çevrenin, kendini ifade edemeyen dilsiz varlıkların ve her şeyin yaşam kaynağı olan suyun davasıdır. Hukuk, esasta kendini ortadan kaldıracak bir suiniyet varyasyonuna teslim olamaz, olmayacaktır da. 28 köyün halkı, Şavşat ve ve Ardanuç ilçe halkı ve gurbetteki tüm Artvin sevdalıları bu
haklı mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi dayanışmayla ve kararlılıkla sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu davada da eğer hukuk doğru işler ise, bütün canlıların, ormanın, dağın, çiçeğin, kurdun, kuşun, hakkını alacağız. Evrensel ve ulusal hukuk, yaşam hakkının yanındadır. Vicdan da,
insanlık da. Pandemi koşullarında buraya gelen siz basın emekçilerine ve her zaman dayanışma gösteren tüm
katılımcı arkadaşlarımıza federasyon adına teşekkür ediyoruz.
Şavşat Dernekleri Federasyonu