Elektrik kesintisinden dolayı 14 aydır karanlıkta olan Diyarbakır Cemevi’nin Diyarbaır Elektrik Dağıtım AŞ.’ye (DEDAŞ) açtığı davada, mahkeme ihtiyati tedbir talebinin reddine hükmetti.

Diyarbakır Cemevi’nde 14 aydır süren elektrik sorununda mahkeme ara kararını verdi.

Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin, ihtiyati tedbir talebiyle DEDAŞ’a açtığı davada, Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, İhtiyatı tedbir talebinin reddine hükmetti. Mahkeme kararında 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında, dava dosyasına ilişkin olarak, şu ifadelere yer edildi:

“Dava dosyasının yapılan incelemesinde; davacı tarafından telafisi imkansız zararların ne olduğunun belirtilmediği, iddia edildiği üzere aboneliğin iptal edildiği Ekim 2018 ile dava tarihi arasında bir yılı aşan bir sürenin geçtiği, dava dilekçesinde 3331664 numaralı abonenin olduğu ve bu aboneliğin iptal edildiği iddia edilmesine karşılık buna dair dosyaya herhangi bir delil ve belgenin sunulmadığı, yine davan kurumun tüm girişimlere rağmen abone vermediği iddia edilmiş ise de buna dair müracaat edildiğine ve müracaatın davalı kurum tarafından reddedildiğine dair herhangi bir belgenin sunulmadığı, yaklaşık ispatta tam ispat aranmamakla birlikte beyana dayalı bir iddianın da yeterli kabul edilemeyeceği, 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanununun Genel aydınlatma başlıklı geçici 6. Maddesinin 3, Fıkrasında “Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim ve yatırım giderleri, İçişleri Bakanlığı, bütçesine konulacak ödenekten, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” şeklinde düzenlendiği, anılan düzenleme uyarınca aydınlatma giderinin Diyanet İşleri başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı. bunun için de dava konusu yerin toplum ibadetine açılmış, ücretsiz girilen ve ibadethane özelliğinin bulunması gerektiği, dava dilekçesindeki talebin ise Cemevi binası, morg, cenaze yıkama yeri, taziye yeri, yönetim odası ve Cem Salonu olarak geçen bölümler olarak belirtildiği, her bölümün bir bütün veya ayrı ayrı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin davanın esasına girmek ve yargısal faaliyetin sonucunda tespit ile mümkün olacağı anlaşıldığından ihtiyati tedbir talebinin reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

1-Davacının İHTİYATI TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE

2- Dava üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekçeli arar kararın tebliğ tarihinden itibaren2 (iki) hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.”